قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

UN Headquaters public domain 2

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه سال ۲۰۰۹ حقوق بشر ایران توسط مجمع عمومی

این قطعنامه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران در ۲۴ فوریه ۲۰۰۹ صادر شد. این قطعنامه در کمیته سوم در شصت و سومین جلسه مجمع عمومی در نوامبر ۲۰۰۸ با ــ رای موافق، ــ رای مخالف و ــ رای ممتنع تصویب شد. برای دریافت فایل […]

UN-Headquarters_2137057b

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه سال ۲۰۱۲ حقوق بشر ایران توسط مجمع عمومی

این قطعنامه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران در ۱۷ فوریه ۲۰۱۲ صادر شد. این قطعنامه در کمیته سوم در شصت و ششمین جلسه مجمع عمومی در نوامبر ۲۰۱۱ با ۸۶ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۵۹ رای ممتنع تصویب شد. برای دریافت فایل […]

Final Phase Digital

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه سال ۲۰۱۰ حقوق بشر ایران توسط مجمع عمومی

این قطعنامه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران در ۲۶ مارچ ۲۰۱۰ صادر شد. این قطعنامه در کمیته سوم در شصت و چهارمین جلسه مجمع عمومی در نوامبر ۲۰۰۹ با ــ رای موافق، ــ رای مخالف و ــ رای ممتنع تصویب شد. برای دریافت فایل […]

UNGA public domain

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه سال ۲۰۱۱ حقوق بشر ایران توسط مجمع عمومی

این قطعنامه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران در ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ صادر شد. این قطعنامه در کمیته سوم در شصت و پنجمین جلسه مجمع عمومی در نوامبر ۲۰۱۰ با ۸۰ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۵۷ رای ممتنع تصویب شد.   برای دریافت […]