تعامل با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد

افراد و جامعۀ مدنی نقش اساسی در نظارت و گزارش موارد نقض حقوق بشر ایفا میکنند. جامعۀ مدنی به طور کلی از مدافعان حقوق بشر، خانواده های قربانیان، سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای موضوع-محور، ائتلافات و شبکه ها، سازمانهای مذهبی، و گروههای بسیار دیگر تشکیل شده است. این کنشگران و افراد می توانند و باید موارد نقض حقوق بشر را مورد توجه نهادهای معاهدۀ سازمان ملل — شورای حقوق بشر، کمیتۀ حقوق بشرِ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کمیتۀحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی– ورویه های ویژه قرار دهند. با انجام این کار، این کنشگران تبدیل به صدای افراد ناتوان، به ویژه در مکان هایی که ممکن است دور از دسترس قربانیان باشد، میشوند.

با امید به داشتنِ تعامل بیشتر، منابع ذیل باهدف آشناسازی افراد و گروهها با نهادهای معاهده و رویه های ویژۀ سازمان ملل و کمک به گزارش موارد نقض حقوق بشر معرفی میشوند. کتاب راهنمای دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر که لینک دسترسی به آن در زیر آمده است اطلاعات جامعی را درمورد مکانیسمهای حقوق بشری سازمان ملل و راههای تعامل جامعۀ مدنی با آن ارائه میکند.

گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و مامورِ ایران در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر

برای ارسال شکایات، به انگلیسی و یا به فارسی، به گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران و مامورِ ایران در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر از این آدرس پست الکترونیکی:[email protected] و یا این آدرس: [email protected] استفاده کنید.

موارد ارسالی همچنین میتوانند به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر از طریق آدرس پست الکترونیکی [email protected] و یا از طریق پست به آدرس زیر ارسال شوند:

OHCHR-LogoOHCHR- Palais Wilson
United Nations office at Geneva
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

لطفا حداقل موارد زیر را ارسال کنید:

اطلاعات پایۀ شخصی در خصوص فردی که ادعا میشود حقوق بشر او نقض شده است (نام، ملیت، تاریخ تولد
نام سازمان دولتی که علیه آن شکایت دارید
مدرک رضایت نامه یا مجوز، روی کاغذ، در صورتیکه شکایت از طرف شخص دیگری صورت میگیرد (یا وکالتنامه)
شرح کامل حقایق به ترتیب تاریخ وقوع
شرح گامهای برداشته شده در کلیۀ مراحل جبران قضایی و دادخواهی اداری که ممکن است در کشور در دسترس باشد.
شرح هرگونه موارد ارسالی دیگر در مورد پرونده و اطلاعات مربوط به آنها
شرح اینکه چرا حقایق مربوط به این پرونده منطبق بر مفاد معاهده نامه، با ذکر مواد مربوطه، نقض حقوق بشر شمرده میشوند
کلیۀ مدارک مربوط به ادعاها و استدلالات حقوقی (احکام دادگاه و غیره)
رونوشت قوانین ملی مربوطه، در صورتی که در دسترس قرار دارند

دیدگاهتان را بنویسید