به گزارشگر ویژه بنویسید

برای ارسال نظر کلی یا گزارش یک نقض حقوق بشر از طریق یک فرم امن رمز گذاری شده اینجا را کلیک کنید.

 گزارش شما در خصوص نقض حقوق بشر باید موارد ذیل را شامل شود:

نام مدعیان قربانی یا قربانیان؛

نام ناقضین حقوق بشر؛

نام شخص/اشخاص یا سازمان/سازمان‌های ارائه دهنده گزارش (این اطلاعات محرمانه نگاهداری خواهند شد)؛ 

تاریخ و محل رویداد؛ 

یک شرح مبسوط در مورد چگونگی حادثه‌‌ای که ادعا می‌شود نقض در آن اتفاق افتاده