گزارش‌های اخیر

Third Committee/ 24th meeting/Conference Room 4 (NLB)Promotion and protection of human rights. [69]

گزارش‌های اخیر

گزارش سپتامبر ۲۰۱۱ گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

A/66/374 تاریخ ثبت در مجمع عمومی ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ تاریخ پخش عمومی ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ مقدمه ۱ – گزارش حاضر بر طبق قطعنامه ۱۶/۹ شورای حقوق بشر ارائه می شود. این قطعنامه حکم گزارشگر ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را دایر کرد. این اولین حکم گزارشگر کشوری از سوی شورای حقوق […]